Център за професионална и битова хигиена !
Посетете новия сайт
   ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за храните


Закон за химичните вещества и препарати


Наредба за Биоциди


Списък на разрешените биоцидни препарати (дезинфектанти) на територията на Република България


НАРЕДБА № 7 от 8.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни


НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ


НАРЕДБА № 27 от 9.12.1996 г. за хигиенните изисквания към заведенията за обществено хранене


НАРЕДБА № 15 от 25.04.2002 г. за ветеринарно- санитарните изисквания към птиците, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно птиче месо


НАРЕДБА № 30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти


НАРЕДБА № 19 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч


НАРЕДБА № 10 от 4.05.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при производството и продажбата на рибни продукти


НАРЕДБА № 7 от 19.03.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо

Регламентна Европейския парламент и Съвета 178/2002
за общите принципи и изисквания към законодателството в областта на храните, създаване на Европейски орган за безопасност на храните и определяне на процедури в областта на безопасността на храните

Регламент на Европейския парламент и Съвета 852/2004
за хигиената при производството на храни

Регламент на Европейския парламент и Съвета 853/2004
за специфичните изисквания за хигиена на храните

Регламент на Европейския парламент и Съвета 854/2004
за специфичните правила за организиране на официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация

Регламент на Европейския парламент и Съвета 882/2004
за официалните проверки, които се извършват с цел верификация на изискванията на закона за храните и фуражите, изискванията за здравеопазване и хуманно отношение към животните

Регламентна Комисията 2073/2005
относно микробиологични критерии за храните

Регламент на Комисията 2074/2005
установяващ мерки, прилагани при определени продукти съгласно /изискванията  на / Регламент (EC) № 853/2004 на  Европейския  Парламент и на Съвета и за организацията на официалния контрол съгласно Регламент (EC) № 854/2004 на Европейския  Парламент и на Съвета и Регламент (EC) No 882/2004 на  Европейския  Парламент и на Съвета,  като изключения от Регламент (EC) № 852/2004 на Европейския  Парламент и на Съвета, и изменящи и допълващи Регламенти (EC) № 853/2004 и (EC) № 854/2004

Регламент на Комисията 2075/2005/
установяващ специфични правила относно официален контрол за Трихинелозата в месо

Регламент на Комисията 2076/2005
установяващ преходна разпореждания за изпълнението на Регламенти (EC) № 853/2004, (EC) № 854/2004 и (EC) № 882/2004 на Европейския парламент и Съвета изменящ Регламенти (EC) № 853/2004 и (EC) № 854/2004
 
Регламент
на Комисията 1662/2006 изменящ Регламент (EC) № 853/2004
 
Регламент
на Комисията 1663/2006 изменящ Регламент (EC) № 854/2004

Регламент
на Комисията 1664/2006 изменящ Регламент (EC) № 2074/2005, относно прилагането на мерки за определени продукти от животински произход, предназначени за човешка консумация и  отменящ определени мерки за изпълнение
 
Регламент
на Комисията 1665/2006 изменящ Регламент (EC) № 2075/2005
 
Регламент
на Комисията 1666/2006 изменящ Регламент (EC) № 2076/2005 относно преходни мерки за изпълнението на Регламенти (EC) №  853/2004, (EC) № 854/2004 и (EC) №  882/2004
 
Документ за указания по изпълнението на определени разпоредби от Регламент (EC) No 852/2004 относно  хигиена на храните
 
Документ за указания по изпълнението на определени разпоредби от Регламент (EC) No 853/2004 относно хигиена на храните от животински произход
 
Осъществяване на процедури, основани на Принципите за анализ на риска и критичните контролни точки (HACCP) и улесняване на въвеждането на принципите HACCP в определени сфери от хранителната индустрия

Наръчник за извършване на одити и инспекции в обекти, които са под контрол на Регионалните ветеринарномедицински служби (РВМС), съгласно чл.12, ал.2 от Закона за храните

начало      ::      продукти      ::     услуги      ::     за нас      ::     контакти